Phần mềm quản lý CSDL môi trường ENVIDA

Số hóa dữ liệu lưu trữ, điểm quan trắc môi trường, quản lý hồ sơ tập trung

Odoo - Sample 1 for three columns

Quản lý hồ sơ môi trường

Lưu trữ danh mục hồ sơ các cơ sở sản xuất, hồ sơ xả thải, hồ sơ nước, hồ sơ DTM, số hóa dữ liệu

Odoo - Sample 1 for three columns

Quản lý số liệu, dễ dàng tra cứu

Lưu trữ tập trung, dễ dàng kết xuất số liệu báo cáo theo từng cơ sở sản xuất.

Odoo - Sample 1 for three columns

Điểm quan trắc môi trường

Điểm quan trắc môi trường, tính toán số lần đo quan trắc, hiển thị trên bản đồ thực tế