Odoo • Image and Text

Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nhân viên đầy đủ: Ngày nghỉ, điểm danh, theo dõi tiến độ công việc, tính lương

 Cung cấp mô-đun HRM mạnh mẽ và có tính năng phong phú, với nhóm các chức năng để giải quyết nhu cầu nhân sự của bạn.
 Bạn có thể quản lý hiệu quả nguồn nhân lực bằng cách sắp xếp nhân lực và kỹ năng của bạn với các mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức.

 Phân hệ HRM đơn giản hóa các chức năng quản lý nhân sự khác nhau bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại.
Odoo • Text and Image

 Quản lý nhân sự                                                                      Tuyển dụng nhân sự

 Quản lý kỳ nghỉ và ngày nghỉ phép                                      Thời gian biểu và bảng chấm công của từng nhân viên                  

 Hợp đồng nhân viên                                                               Bảng lương của nhân viên